Αίτηση χορήγησης ξενόγλωσσου πιστοποιητικού εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων

Αίτηση προς το Τμήμα Ειδικών Μητρώων του ΕΒΕΑ για την χορήγηση ξενόγλωσσου πιστοποιητικού εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων

Παράβολο:

Καταβολή παραβόλου 10 € (ΚΥΑ 79752/30.12.14)

Δικαιολογητικά:

Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά

Προσοχή:

Για να χορηγηθεί πιστοποιητικό εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων απαιτείται η καταβολή παραβόλου, η εξόφληση των οφειλόμενων συνδρομών και η ενημέρωση του Μητρώου (με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις που έχουν γίνει, όπως πχ αλλαγές στην επωνυμία, τη χρονική διάρκεια, την εκπροσώπηση κλπ), καθώς και η ανανέωση της εξαγωγικής επωνυμίας.

Αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση της παρούσας αίτησης, ο αιτών/υπογράφων παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του στο ΕΒΕΑ για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και για την πληρέστερη ενημέρωσή του ως προς την επεξεργασία αυτή και για τα δικαιώματά του μπορεί να ανατρέξει στην ιστοσελίδα του ΕΒΕΑ.

Σύνδεσηnavigate_next