Αίτηση ανανέωσης στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων

Αίτηση προς το Τμήμα Ειδικών Μητρώων του ΕΒΕΑ για την ανανέωση της εξαγωγικής άδειας στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων, με είδη για εξαγωγή τα αναφερόμενα στην συνημμένη δήλωση, και την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης ανανέωσης.

Τέλος

Ο αιτών επιβαρύνεται με τέλος αξίας 10 € που καταβάλλεται μέσω τράπεζας. Ο κωδικός πληρωμής ΔΙΑΣ αποδίδεται με την ολοκλήρωση συμπλήρωσης και υποβολής της παρούσας αίτησης. Η αίτηση πρωτοκολλείται και εξετάζεται μόνο μετά την επιβεβαίωση της πληρωμής.

Δικαιολογητικά

  1. Έγγραφο εκπροσώπησης
  2. Πιστοποιητικό εγγραφής οικείου Επιμελητηρίου (ισχύει μόνο για επιχειρήσεις μη μέλη του ΕΒΕΑ)

Προσοχή

Αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση της παρούσας αίτησης, ο αιτών/υπογράφων παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του στο ΕΒΕΑ για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και για την πληρέστερη ενημέρωσή του ως προς την επεξεργασία αυτή και για τα δικαιώματά του μπορεί να ανατρέξει στην ιστοσελίδα του ΕΒΕΑ.

Σύνδεσηnavigate_next